Có 1 kết quả:

hù shēn fú

1/1

hù shēn fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) amulet
(2) protective talisman
(3) charm