Có 1 kết quả:

bào wù yuán

1/1

bào wù yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) telegraph operator
(2) radio operator