Có 1 kết quả:

bào xǐ bù bào yōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to report only the good news, not the bad news
(2) to hold back unpleasant news
(3) to sweep bad news under the carpet