Có 1 kết quả:

bào pán

1/1

bào pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) offer
(2) to make an offer (commerce)