Có 1 kết quả:

bào shuì biǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a tax return
(2) a tax declaration form