Có 1 kết quả:

pī guà

1/1

pī guà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put on a suit of armor
(2) to put on dress
(3) to wear