Có 1 kết quả:

pī xīng dài yuè

1/1

pī xīng dài yuè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to travel or work through night and day
(2) to toil away for long hours