Có 1 kết quả:

pī jiǎ

1/1

pī jiǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to don armor