Có 1 kết quả:

pī hóng

1/1

pī hóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drape sb in red silk as a sign of honor