Có 1 kết quả:

pī lǎn

1/1

pī lǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pore over a book
(2) to look and admire