Có 1 kết quả:

pī yuè

1/1

pī yuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to peruse
(2) to browse

Một số bài thơ có sử dụng