Có 1 kết quả:

pī tóu sàn fà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) with dishevelled hair (idiom)
(2) with one's hair down