Có 1 kết quả:

pī fēng

1/1

pī fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cloak
(2) cape

Một số bài thơ có sử dụng