Có 1 kết quả:

bào bù píng

1/1

bào bù píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be outraged by an injustice