Có 1 kết quả:

bào dìng

1/1

bào dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hold on firmly
(2) to cling (to a belief)
(3) stubbornly