Có 1 kết quả:

bào kuì

1/1

bào kuì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xấu hổ, hổ thẹn

Từ điển Trung-Anh

feel ashamed