Có 1 kết quả:

bào dǎ bù píng

1/1

bào dǎ bù píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 打抱不平[da3 bao4 bu4 ping2]