Có 1 kết quả:

bào bào

1/1

bào bào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hug
(2) to embrace