Có 1 kết quả:

bào wō

1/1

bào wō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to incubate
(2) to brood