Có 1 kết quả:

bào cū tuǐ

1/1

bào cū tuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to latch on to the rich and powerful