Có 1 kết quả:

bào xīn jiù huǒ

1/1

bào xīn jiù huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. to carry firewood to put out a fire (idiom); fig. to make a problem worse by inappropriate action