Có 1 kết quả:

bào fù

1/1

bào fù

phồn thể

Từ điển phổ thông

nguyện vọng, hoài bão, khát vọng

Từ điển Trung-Anh

(1) aspiration
(2) ambition

Một số bài thơ có sử dụng