Có 1 kết quả:

bào yǎng

1/1

bào yǎng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhận làm con nuôi, nhận nuôi

Từ điển Trung-Anh

adopt (a child)