Có 1 kết quả:

dǐ zhài

1/1

dǐ zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to repay a debt in kind or by labor