Có 1 kết quả:

dǐ yā wù

1/1

dǐ yā wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

collateral (finance)