Có 1 kết quả:

dǐ yù

1/1

dǐ yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to resist
(2) to withstand