Có 1 kết quả:

dǐ bǔ

1/1

dǐ bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compensate for
(2) to make good