Có 1 kết quả:

dǐ zú ér wò

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. to live and sleep together (idiom); fig. a close friendship