Có 1 kết quả:

mǒ yī bí zi huī

1/1

mǒ yī bí zi huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to rub one's nose with dust
(2) to suffer a snub
(3) to meet with a rebuff