Có 1 kết quả:

mǒ qù

1/1

mǒ qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to erase