Có 1 kết quả:

mǒ shā

1/1

mǒ shā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 抹殺|抹杀[mo3 sha1]