Có 1 kết quả:

yā chē

1/1

yā chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to escort (goods) during transportation
(2) to delay unloading (a truck, train etc)