Có 1 kết quả:

chōu xiàng

1/1

chōu xiàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

trừu tượng, không cụ thể