Có 1 kết quả:

chōu yān

1/1

chōu yān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 抽煙|抽烟[chou1 yan1]
(2) to smoke (a cigarette, tobacco)