Có 1 kết quả:

chōu xiàng sī wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) abstract thought
(2) logical thinking