Có 1 kết quả:

chōu shēn

1/1

chōu shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get away from
(2) to withdraw
(3) to free oneself

Một số bài thơ có sử dụng