Có 1 kết quả:

fú dòng

1/1

fú dòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a breeze) to make (hair, leaves, clothing etc) sway gently
(2) to ruffle