Có 1 kết quả:

fú sǎo

1/1

fú sǎo

phồn thể

Từ điển phổ thông

phủi bụi, phẩy bụi

Từ điển Trung-Anh

whisk