Có 1 kết quả:

fú xiǎo

1/1

fú xiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) daybreak
(2) approach of dawn

Một số bài thơ có sử dụng