Có 1 kết quả:

fú xiù ér qù

1/1

fú xiù ér qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to storm off in a huff (idiom)