Có 1 kết quả:

fú xiù ér qù ㄈㄨˊ ㄒㄧㄡˋ ㄦˊ ㄑㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to storm off in a huff (idiom)