Có 1 kết quả:

chāi tái

1/1

chāi tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to undermine
(2) destructive spoiling