Có 1 kết quả:

chāi chú

1/1

chāi chú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tear down
(2) to demolish
(3) to dismantle
(4) to remove