Có 1 kết quả:

lā jiāo qing

1/1

lā jiāo qing

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to try to form friendly ties with sb for one's own benefit
(2) to suck up to sb