Có 1 kết quả:

lā shēn

1/1

lā shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to draw
(2) to stretch