Có 1 kết quả:

Lā bǔ lèng sì

1/1

Lā bǔ lèng sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Labrang monastery, Tibetan: bLa-brang bkra-shis-'khyil, in Xiahe county 夏河縣|夏河县[Xia4 he2 xian4], Gannan Tibetan autonomous prefecture, Gansu, formerly Amdo province of Tibet