Có 1 kết quả:

lā hòu gōur

1/1

Từ điển Trung-Anh

(dialect) to leave unfinished business