Có 1 kết quả:

lā dà qí zuò hǔ pí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to wave a banner as if it were a tiger skin (idiom)
(2) fig. to borrow sb's prestige
(3) to take the name of a great cause as a shield