Có 1 kết quả:

lā fū

1/1

lā fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to force into service
(2) press-gang