Có 1 kết quả:

lā kè

1/1

lā kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to solicit (guests, clients, passengers etc)
(2) to importune