Có 1 kết quả:

lā jiā dài kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to bear the burden of a household (idiom); encumbered by a family
(2) tied down by family obligations